Advanced diagnostic focus

  • Technológia / Advanced diagnostic focus
  • Technológia / Advanced diagnostic focus
  • Technológia / Advanced diagnostic focus

Technológia

Skupina MultiplexDX International, ktorej je firma ADF členom, pristupuje k diagnostike spôsobom udržania vysokej komplexity informácie z každej diagnostikovanej biopsie.

V dnešnej dobe sa v diagnostike bežne používajú sekvenačné technológie či kvantitatívne PCR, ktoré dokážu kvantifikovať želaný biomarker. Týmto metódam, žiaľ, chýba veľmi dôležitá histopatologická informácia, čo signifikantne znižuje kvalitu kvantifikácie a zároveň klinického parametru, ktorý nemôže vyústiť do precíznej diagnostiky.

Oproti tomu existujú vizualizačné technológie ako imunohistochémia, DNA alebo RNA in situ hybridizácia zachovávajúce dôležitú histopatologickú informáciu a informáciu o morfológii tkaniva. Avšak tieto metódy majú obrovský problém s kvantifikáciou signálu či multiplexitou (max. 4 signály, t.j. 4 ciele).

MultiplexDX International plánuje vývoj nových vizualizačných technológií kombinujúc nové prístupy a výhody molekulárno-biologických a histopatologických metód. Princípom bude kvantifikácia všetkých 3 základných biomarkerov (DNA, RNA a proteín) a ich simultánna vizualizácia. Navyše zámerom je vyvinúť multiplexné technológie umožňujúce detegovať až 12 signálov, a tým umožniť kolokalizáciu 12 cieľov.